JONG FEDERATIEBAND C.J.V. Ereleden: Dhr.Th.van Zon†, Dhr.P.Krul†,Dhr. L.M. Struick Leden van verdiensten: Mevr.M.Bonneur†, Dhr.J.Berghuis, Dhr. L. Haneveld, mevr. R. Haneveld-Cuijck JONG FEDERATIEBAND C.J.V. 1949-1958 (Federatieband C.J.M.V. Junioren),  • heropgericht 4 augustus 1969 Uit het bovenstaande blijkt dat de Jong Federatieband C.J.V. reeds heeft bestaan van 1949 tot 1958. Opgericht in 1949 als C.J.M.V. Jong Rustenburg (CJMV= Christelijke Jonge Mannen Vereniging) wijzigde men na enige tijd door verschillende omstandigheden de naam in C.J.M.V. Jong Federatieband, een jeugdtamboer- en pijperkorps bestaande uit uitsluitend jongens van 8 tot 15 jaar.

In het begin een tijd lang gekleed in korte broek met matrozenpet, later gevolgd door en uitgebreid met een lange broek en een windjack. Dit stoere jeugdkorps was een graag geziene gast bij festiviteiten in Den Haag en omgeving. Hoogtepunt was ongetwijfeld het moment dat de toenmalige tambour-maître Wim van Zetten in 1953 tijdens het 100-jarig bestaan van de landelijke C.J.M.V. aan Koningin Juliana een boeket bloemen mocht aanbieden tijdens de grootse eeuwfeestviering in de Haagse Houtrusthallen. Repetities vonden plaats in de clubhuizen De Instuif (Heelsumstraat hoek Hoendeloostraat) en het Laarmanhuis (Apeldoornselaan). Rondom 1954 verhuisde de JFB naar de aan de Naarderstraat gelegen Ds. D.J. Karresschool. In deze school hield ook de Federatieband C.J.M.V. haar repetities.

Voordat de repetitie begon werd er uit de Bijbel gelezen, gebeden en soms werd het CJMV-bondslied gezongen. Les werd gegeven door leden van de seniorenband. De fluitisten speelden van bladmuziek en de tamboers leerden hun muziekwerken vanaf het zgn. spijkerschrift. Dit was een sterk vereenvoudigde weergave van hun bladmuziek. Voorzitter was de heer Joop Deierkauf en penningmeester de heer van Trigt. In de jaren 1950 en 1955 organiseerde de FB belangrijke drumbandconcoursen op de Apeldoornselaan, die tussen de Eerbeeklaan en de Heelsum/Kootwijkstraat aan beide zijden geheel was afgezet. Enkele tientallen drumbands uit Den Haag en omgeving namen hier aan deel en uiteraard was ook de JFB hierbij aanwezig. Toen in 1958 de C.J.M.V. Federatieband wegens tanende belangstelling werd opgeheven promoveerden o.a. de jongemannen Wim van Zetten en Loek Struick (respectievelijk 19 en 17 jaar oud) tezamen met de toenmalige instructeur de heer W.J. Esselink (fluitist bij de Haagse Politiekapel) het jeugdkorps tot Federatieband C.J.V. Vanwege de fusie met het C.J.V.F, de Christelijke Jonge Vrouwen Federatie in 1958, werd de nieuwe naam het Christelijk Jongeren Verbond.

Dit betekende dus het einde van de Jong Federatieband, maar tevens het begin van een bloeiperiode van de Federatieband. Mede dankzij een diepgaande ledenwerfactie en een grote dosis doorzettingsvermogen kwam men er weer bovenop. Het ging zelfs zo goed dat FB-secretaris Loek Struick zijn langverbeide wens tot uitvoering kon brengen, namelijk de (her)oprichting van een aan de Federatieband verbonden jeugdkorps in de vorm van de JONG FEDERATIEBAND C.J.V. Na een voorbereiding van meer dan een half jaar vond op 4 augustus 1969 bij hem thuis aan de Driebergenstraat 153 de oprichting plaats. Onder de 5 aanwezigen werden de bestuursfuncties als volgt verdeeld: Voorzitter : mevrouw Truus Lacet – Everhard Secretaris : mevrouw Janny Borsje Penningmeester : de heer Henk Lacet Algemeen adjunct : mevrouw Marla Struick – van Luipen Loek Struick ambieerde geen bestuursfunctie. Hij stelde voor in de toekomst als adviseur te fungeren en zich tevens met de muzikale opleiding te belasten, uiteraard in nauwe samenwerking met anderen. Gedacht werd aan de volgende instructeurs: voor de tamboers Theo Zon jr., voor de fluitisten Janny Borsje en voor de majorettes Loek Struick. Een plan van aanpak werd die vierde augustus opgesteld. Het regelen van oefenruimte in de Ds. Karresschool op woensdagavond, aktie door de heren Lacet en Zon. Aanschaf instrumenten: 45 dwarsfluiten á vijf gulden per fluit bij DVS in Katwijk aan Zee, aktie Loek Struick en Henk en Truus Lacet. Aanschaf 20 paar trommelstokken, aktie Theo Zon. Ledenaantal: gedacht werd aan 20 tamboers, 45 fluitisten en 20 majorettes. Startdatum 1 oktober 1969. Ledenwerfactie: bij de oprichting op 4 augustus 1969 waren er 0 leden. Er werden reclamestukjes geschreven ten behoeve van wijk- en dagbladen, kaartenbakken op lagere scholen werden gelicht, vlugschriften verspreid enz. Aktie door alle aanwezigen. De contributie werd bepaald op twee gulden vijftig per maand. Verder werd er nog gesproken over girorekeningen, briefpapier en zelfs over de kleur van het uniform en dat terwijl er nog helemaal geen leden waren. MAAR: de basis was gelegd en men kon aan het werk.

De planningen met ingang van 1 oktober 1969 werden gerealiseerd. Start met enkele tientallen leden van 8 – 12 jaar in de Karresschool. Statuten en Huishoudelijk Reglement werden in november 1969 in concept vastgesteld en een girorekening werd aangevraagd. Tijdens de bestuursvergadering van 28 november 1969 werd afscheid genomen van Truus en Henk Lacet. Laatstgenoemde had een baan aanvaard in Zutphen en zij verhuisden daarheen. Staande de vergadering werden de vacatures als volgt vervuld: Voorzitter : heer Theo Zon Sr. Penningmeester : heer Arnold Bonneur Eind december 1969 telde de JFB ruim vijftig leden. In januari 1970 ging de ledenwerfactie met volle kracht verder. In samenwerking met de FB werden er maar liefst 10.000 reclamekaartjes gedrukt en verspreid. In dezelfde maand trad de JFB toe tot de Haagse Federatie van Muziekgezelschappen, waardoor de JFB in aanmerking kwam voor subsidie van de Gemeente Den Haag.Op 20 oktober 1970 werd secretaris Janny Borsje opgevolgd door de heer H. van Duivenbode. Het gehele jaar 1970 stond bol van activiteiten, zoals huisbezoeken, het vaststellen van de uniformen, die daarna bestellen bij de fabriek en ze gedeeltelijk zelf maken om de kosten te drukken. Maar centraal stond op de woensdagavond oefenen en nog eens oefenen. Bestuurlijke en technische leiding waren zeer gedreven en het resultaat was er, want op zaterdag 2 januari 1971 had de Jong Federatieband C.J.V. (= majorette- tamboer- en pijperkorps) haar eerste geüniformeerde optreden in en rondom de Naarderstraat. Er lag sneeuw, het was glad, het was koud, maar de ruim 40 leden tellende JFB hield zich flink staande. Overigens bedroegen de kosten voor de aanschaf van een uniform voor tamboers en fluitisten ƒ 86,75 en voor majorettes ƒ 149,75. Dat was veel geld voor die tijd, maar de ouders van de leden hadden het er graag voor over. Twee dagen later volgde er weer een optreden: de jaarlijkse kerstboomverbranding aan de Harderwijkstraat werd muzikaal opgeluisterd met een mars door de wijk.

En op zaterdag 9 januari 1971 weer een optreden. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Haagse Federatie van Muziekgezelschappen vond in de Javastraat een groots defilé plaats, waaraan maar liefst 31 Haagse muziekverenigingen deelnamen. In de maanden daarna werden er in de wijk propagandamarsen gehouden en werden wandelaars op de Jan Luikenlaan muzikaal ingehaald. Koninginnedag 30 april 1971 op het Binnenhof: auditie onder auspiciën van de Haagse Federatie, zulks ter vaststelling van de subsidieverstrekking door de Gemeente Den Haag. Er waren 28 ingeschreven Haagse drumbands (ten behoeve van 3 afdelingen), die door een professionele jury werden beoordeeld. De JFB kwam uiteraard uit in de laagste afdeling (12 korpsen) en behaalde daarin met 149 punten (een gemiddelde van 6,2 punten) een zeer verdienstelijke 5 de plaats! Op 3 mei 1971 vond de eerste bijeenkomst plaats van de commissie “Vrienden van de JFB”. Zitting in deze commissie hadden vier ouders. Zij zouden het bestuur gaan ondersteunen met acties zoals oude kranten inzamelen, verkoop JFB-balpannen, werving donateurs, enz. enz. Zaterdag 22 mei 1971: serenade in de Werkhovenstraat aan de jarige heer Piet Vink, wethouder van Sport, Recreatie en Jeugdzaken. Een dergelijke serenade aan de heer Vink zou jaarlijks worden herhaald. Op 31 mei 1971 (2 de Pinksterdag) vertrok de JFB met twee volle bussen en een aantal auto's naar Breda om daar deel te nemen aan een nationaal drumbandconcours. Uitkomend in de juniorenafdeling behaalde de JFB met een gemiddeld cijfer van 7,8 een eerste prijs en van de 9 deelnemende jeugdkorpsen werd de derde plaats ingenomen. Bovendien won miss-majorette Anja Ribberink de eerste prijs! Al met al een fantastisch resultaat!!

En dat men zeer serieus bezig was, bleek uit het volgende. Voor zaterdag 19 juni was de planning om een officiële foto te maken op het bordes van Paleis Huis ten Bosch. Helaas regende het die dag, zodat het feest niet doorging. De maand juni waren er nog vijf optredens, waaronder voor het Anjerfonds. Eind juni 1971 telde de JFB 68 leden, te weten: 25 majorettes, 19 tamboers en 24 fluitisten, inclusief leerlingen. Er was zelfs een beperkte ledenstop. Een opmerkelijke aangelegenheid na de zomer van 1971 was de eerste gecombineerde vergadering van de besturen FB en JFB ten huize van de familie Struick. Aanwezig waren in totaal 11 bestuursleden. Dit was een zinvolle, bijna drie uur durende bijeenkomst. Besproken werd o.a. de afbakening van de leeftijdsgrens 14/15 jaar, gezamenlijke optredens, gezamenlijke ledenwerving, relatie Stichting Haagse CJV, kopij van de JFB in het FB maandblad de Klaroen, enz. Op zaterdag 13 november verleende de JFB muzikale medewerking aan de officiële intocht van Sint Nicolaas in Den Haag. In 1971 waren er maar liefst 33 optredens. Structureel ging het ruim twee jaar na de oprichting echt goed met de JFB. Er waren 78 leden. De eerste officiële ledenvergadering vond plaats op 9 februari 1972 in de Ds. Karresschool. Het eerste buitenlandse optreden werd gehouden op 23 september 1972 in het Belgische Antwerpen. In 1972 waren er in totaal 23 optredens. Het aantal leden bedroeg 90, inclusief leerlingen. De technische leiding bestond in die periode uit Loek Struick, hoofdinstructeur en tevens instructeur majorettes, Theo Zon jr. voor de tamboers en Bert Oudshoorn voor de fluitisten. Daarnaast waren er uiteraard nog de nodige assistenten. Ik zou nog wel een aantal bladzijden met vele positieve aspecten kunnen vullen, want laat één ding duidelijk zijn: de JFB bloeide en bloeide en gaf velen veel muziek- en showgenot.

Afsluitend wil ik nog twee aangelegenheden memoreren: Na een intensieve voorbereiding vond op zaterdag 27 maart 1976 het eerste JFB Solistenconcours in de fraai versierde gymzaal van de Karresschool plaats. Deelname door maar liefst 16 majorettes, 14 tamboers en 22 fluitisten (incl. lyrabespelers). Zenuwachtig traden de jongelui op voor een professionele jury en voor een volle zaal. Er waren officiële wisselbekers en ieder lid ontving, naast een juryrapport, als herinnering een vaantje. Daarna werd tot veler genoegen nog zo'n dertig jaar dit Solistenconcours georganiseerd. De eerste buitenlandse tournee van 4 – 8 juni (Pinksteren) naar het in West Duitsland gelegen Dorsheim, een wijndorp achter Bingen am Rhein. De JFB was inmiddels reeds zo'n zes keer in België geweest, zocht iets anders en ging dus naar Duitsland. Maar liefst twee volle bussen, een optreden in Koblenz bij Deutsches Eck, prachtig weer in Dorsheim, leden bij gastgezinnen, de ouders in een jeugdherberg en dat viel niet mee. Al met al was het met zoveel mensen een vrij pittige tournee, maar de leden waren tevreden en daar doe je het toch voor? En last but not least: mede door de loyale medewerking van de heer Piet Krul, verbonden aan de Ds. Karresschool, was dit allemaal niet mogelijk geweest. 

2010-2015: De besturen van Federatieband en Jong Federatieband komen in maart 2010 met het nieuws naar buiten dat beide verenigingen intensief gaan samenwerken, onder de naam FB Korpsen zal een nieuwe overkoepelende organisatie vorm gaan krijgen.  2013: een nieuwe start voor de FB Met een groep oudere JFB-ers in combinatie met de leden van beide indoor units ( Busy Fingers en Future Blaze), wordt de Federatieband weer nieuw leven ingeblazen. De Federatieband zal weer terugkeren onder de naam Showkorps Federatieband en zal weer als Corpsstyle Marchingband acteren. Een Amerikaans georiënteerd showkorps, de nieuw vorm te geven Jong Federatieband zal gaan ontstaan uit nieuwe (jonge) aanwas. Vanaf 2017 is de Jong Federatieband wegens gebrek aan leden als marchingband inactief.

2024_Staatsie_winter_2.jpeg
DSC07886_2.jpg
IMG_7653_2.jpg

Contactgegevens

Postadres:
p/a Meppelrade 189
2544 XP Den Haag

Tel. 06-40198138
management@fbkorpsen.nl

Social Media

Bezoek ook onze facebookpagina's.

logo facebook 48Themaorkesten

logo facebook 48Foutje Bedankt

Logo InstagramFoutje op Insta

In- / uitloggen

Toegang tot het besloten gedeelte van deze site is alleen voorbehouden aan hen die hier expliciet toestemming voor hebben.